how to delete google plus account on ipad

This portfolio contains no portfolio items.